Preambule

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) dále upravují proces nákupu a dodání zboží nabízeného prodávajícím, které je blíže specifikováno na webových stránkách prodávajícího (dále jen „zboží“). Tyto VOP se považují za nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetových stránkách prodávajícího www.esupps.sk.  V případě, že se strany dohodly na odchylném vymezení některých práv nebo povinností ve smlouvě na , má toto ujednání přednost před zněním těchto VOP. Kupující uznává tyto všeobecné obchodní podmínky za závazné pro všechna plnění, která mají být provedena na základě smlouvy, jejíž jsou součástí, přičemž se  vzdává použití svých vlastních všeobecných obchodních podmínek.

Prodávajícím je společnost esports supplements, s. r. o., se sídlem Plánky 2632/38, 840 02 Bratislava, IČO: 55 450 237, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 169619/B. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

  • E-mail: info@esupps.sk
  • Telefonní číslo: +421 944 120 780
  • adresa pro uplatnění reklamace je FHB Group s.r.o., Logistické centrum – Contera park – Svätý Jur Priemyselná 1637/3, 900 21 Svätý Jur.

Spotřebitel  je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, neupravené smlouvou a těmito VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neupravené smlouvou a těmito VOP, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník na adrese v platném znění.

I.

Registrace

1.  Prodávající nepodmiňuje dodání zboží povinností kupujícího vytvořit si uživatelský účet na webových stránkách prodávajícího.  Pokud si však kupující zvolí tuto možnost, je povinen vyplnit všechny požadované údaje v procesu registrace na a v případě změny je neprodleně aktualizovat na . Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu vzniklou v příčinné souvislosti s porušením dané povinnosti ze strany kupujícího.

II.

Přístup k uživatelskému účtu

1. Registrovaný kupující je povinen zajistit ochranu přihlašovacích údajů ke svému uživatelskému účtu na webových stránkách prodávajícího.  V případě, že kupující zjistí, že třetí osoba získala přístup k přihlašovacím údajům k jeho uživatelskému účtu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, který následně přijme opatření k omezení přístupu neoprávněných osob.  Prodávající neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vznikne kupujícímu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností ze strany kupujícího.

2. Prodávající se zavazuje přijmout opatření k zajištění funkčnosti a dostupnosti   svých webových stránek, avšak vzhledem k nutnosti zajistit údržbu hardwarového a softwarového vybavení není v jeho možnostech zajistit nepřetržitý přístup. Prodávající rovněž neodpovídá za technické problémy způsobené činností třetích stran mimo jeho kontrolu. 

3. V případě, že prodávající získá důvodné podezření, že třetí osoba získala přístup k uživatelskému účtu kupujícího, je prodávající oprávněn přijmout nezbytná opatření k omezení jeho zneužití, včetně jeho dočasné nebo úplné deaktivace.

III.

Uzavření smlouvy

1.  Předmětem smlouvy je úplatné dodání zboží za cenu a za podmínek uvedených v objednávce, kterou kupující zašle prodávajícímu ve formě vyplněného formuláře prostřednictvím internetových stránek prodávajícího (dále jen „objednávka“). Hlavní vlastnosti zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Pro vyloučení pochybností se objednávka považuje za návrh na uzavření smlouvy. Platební podmínky, dodací podmínky a přibližná doba dodání jsou kupujícímu k dispozici na webových stránkách prodávajícího.

2.  Při vytváření objednávky si kupující zvolí typ zboží, jeho množství, způsob platby a způsob a adresu pro doručení .  V případě, že na nemá registrovaný uživatelský účet, je povinen vyplnit také osobní údaje na v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. Poté se zobrazí přehled objednávek. Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat její obsah a správnost vyplněných údajů. Kupující je oprávněn objednávku změnit nebo zrušit až do okamžiku jejího odeslání. Kupující je před odesláním objednávky upozorněn, že pokud ji odešle, je povinen zaplatit cenu zboží.

3. Před odesláním objednávky je kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a je rovněž povinen potvrdit, že byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů.  V případě, že kupující neudělí souhlasy podle předchozí věty, nebude moci pokračovat v procesu objednávky na .

4.  Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku s povinností platby na . Odeslaná objednávka je pro kupujícího závazná.

5.  Po odeslání objednávky kupujícím bude na e-mailovou adresu kupujícího zaslána automaticky vygenerovaná zpráva, že objednávka byla prodávajícím přijata, což však neznamená přijetí objednávky. Ke zprávě o přijetí objednávky na budou přiloženy tyto obchodní podmínky a reklamační řád .

6.  Přijetí objednávky bude kupujícímu zasláno na jeho e-mailovou adresu formou samostatné zprávy, která bude obsahovat zejména název a specifikaci zboží, které je předmětem smlouvy, informace o jeho ceně a o předpokládané době dodání, dodací adrese a informace o ceně a podmínkách přepravy. Okamžikem, kdy se přijetí objednávky dostane do dispoziční sféry kupujícího, dochází k uzavření smlouvy.

7. Kupující je oprávněn zrušit zaslanou objednávku pouze do doby, než obdrží potvrzení o přijetí objednávky, a to na adrese telefonicky nebo e-mailem adresovaným prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny výše.

8. V případě, že prodávající nebude schopen dodat objednané zboží kupujícímu nebo nebude schopen dodržet dohodnuté dodací podmínky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího e-mailem a pokud to bude možné, poskytne kupujícímu náhradní nabídku.  V případě, že kupující tuto náhradní nabídku přijme, má se za to, že se strany dohodly na novaci původního závazku, tj. na nahrazení původní smlouvy smlouvou novou.

9.  V případě, že kupující nepřijme náhradní nabídku podle předchozího odstavce, je oprávněn od smlouvy odstoupit. . Pokud kupující využije možnosti odstoupit od smlouvy, vrátí mu prodávající zaplacenou část ceny zboží a náhradu za zaplacené vedlejší služby a plnění do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy, a to na jeho bankovní účet, pokud se strany nedohodnou jinak.

10. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží a odstoupit od smlouvy na v případě, že dojde ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího v uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání. Na se v takovém případě obdobně použijí odstavce 8 a 9 tohoto článku.

IV

Cena zboží a platební podmínky 

1.  Cena zboží ve vztahu ke konkrétnímu zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího, včetně daně z přidané hodnoty ve smyslu platných a účinných právních předpisů, pokud se na ni vztahuje. všechny ostatní daně a poplatky , pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. .

2. Způsoby úhrady ceny zboží, včetně případných nákladů spojených s daným způsobem platby, budou uvedeny v rámci procesu objednávky.

3.  Kupující má nárok na dodání zboží za cenu, která byla uvedena na internetových stránkách prodávajícího na adrese v době podání objednávky, s výjimkou uvedenou na adrese v článku III. odst. 10 těchto VOP. Cena zboží, která byla dohodnuta ve smlouvě na , je uvedena v přijetí objednávky.

4.  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet apod.) pro zadání objednávky jsou v obvyklé výši, která závisí na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

5.  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutým způsobem a ve sjednané lhůtě dle smlouvy, nejpozději však při dodání zboží. V případě platby bankovním převodem na účet prodávajícího se cena zboží považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího. Daňový doklad bude kupujícímu doručen elektronicky, a to zasláním na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

6. V případě, že nejsou vedlejší služby a plnění (např. náklady na dopravu, balení apod.) považovány za součást ceny zboží, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn a jejich výši před odesláním objednávky prodávajícímu.

V.

Dodání zboží

1.  Povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží zákazníkovi. oprávněné osobě uvedené v příkazu. Na v případě odeslání zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, je povinnost dodat zboží splněna v okamžiku, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě.

2.  Kupující je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho převzetí osobou pověřenou kupujícím. Převzetí zboží kupující písemně potvrdí v dodacím listu, který je v případě platby na dobírku zároveň dokladem o zaplacení zboží. Kupující obdrží e-mailem vyúčtování (fakturu), která slouží zároveň jako záruční list.

3.  Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že kupující nepřevezme zboží v dohodnutém čase a místě, resp. odmítne zboží převzít. Pokud kupující zboží nepřevezme a zboží je vráceno prodávajícímu, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Opakované doručení je možné pouze po vzájemné dohodě.

4. Není-li výslovně dohodnuto, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle obvyklých zvyklostí způsobem nezbytným pro uchování věci a její ochranu. Kupující je povinen zásilku při převzetí zkontrolovat, zejména zda není poškozen obal zásilky a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je kupující oprávněn zásilku nepřevzít.

5.  Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží způsobené nesprávně uvedenou adresou kupujícího nebo důvody na straně dopravce. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem jeho převzetí v místě dodání. V případě kupujícího – spotřebitele přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží jeho převzetím na kupujícího. V případě přepravy zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození zboží předáním zboží k přepravě prvnímu dopravci.

VI

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1.  Kupující je v souladu s v souladu s ustanoveními § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy i bez uvedení důvodu, a do 14 dnů ode dne, kdy on nebo jím určená osoba převzali zboží. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem.

2. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 1 tohoto článku na adrese prodávajícího v listinné podobě doručené na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem zaslaným na adresu: info@esupps.sk.  Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu prodávající zašle spolu s potvrzením o přijetí objednávky na . Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku. V případě, že Kupující zaslal Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy elektronicky, Prodávající zašle Kupujícímu bezodkladně po obdržení odstoupení od smlouvy e-malom potvrzení o přijetí tohoto oznámení.

3. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (ne však dříve, než bude vrácené zboží doručeno prodávajícímu nebo než bude na adresu prodávajícího doručen doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve), vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné a dalších nákladů a výdajů, a poplatky. V případě, že si kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, které představují rozdíl v ceně dodávky. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jaký použil kupující pro platbu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit rozbalené a nepoškozené zboží prodávajícímu na adresu jeho sídla do 14 dnů . Náklady na jeho vrácení nese kupující. V případě, že kupující otevřel balíček zboží, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů nebo poškozené, nemá spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy. Kupující rovněž není oprávněn odstoupit od smlouvy na v případě prodeje zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze.

5.  Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

VII

Odpovědnost za vady a její uplatnění

1.  Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu – spotřebiteli za vady dodaného zboží, postup v případě uplatnění nároku kupujícího – spotřebitele z odpovědnosti za vady a specifikace nároků kupujícího – spotřebitele jsou upraveny samostatně v reklamačním řádu , který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, se odpovědnost za vady a nároky vyplývající z řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

VIII

Zásady ochrany osobních údajů

1.  Zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu zveřejněném na internetových stránkách prodávajícího.

IX

Alternativní řešení sporů

1.  Podle § 11 odst. 1 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, má kupující – spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva nebo není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci. Pokud prodávající na žádost odpověděl záporně nebo na žádost neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na alternativní řešení sporu podle § 11 odst. 2 zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Kupující má právo zvolit si subjekt alternativního řešení sporů. Aktuální seznam subjektů alternativního řešení sporů a podrobnější informace o alternativním řešení sporů, zejména o možnostech a podmínkách alternativního řešení sporů, jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. Příkladem takového subjektu je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou lze za výše uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Odbor mezinárodních vztahů a alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na adrese ars@soi.sk alebo@soi.sk. Internetová adresa je: https: //www.soi.sk/.

2. Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. prosince 2013. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a na , kterým se mění nařízení (ES) č. 1308/2013. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.  Platforma pro alternativní řešení sporů, prostřednictvím které mohou spotřebitelé podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

4. Kupující je oprávněn obracet se na prodávajícího s jakýmikoliv stížnostmi nebo podněty písemně nebo e-mailem na adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu uvedenou na těchto VOP.

X

Dozorčí orgány

1.  Prodávající je oprávněn na poskytovat služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný okresní úřad odboru živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce dohlíží mimo jiné na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na .

XI

Závěrečná ustanovení

1.  Všechny dohody a právně relevantní úkony stran musí být písemné. Pro vyloučení pochybností se za řádné písemné doručení v souladu s tímto ustanovením VOP považuje doručení e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Smluvní strany uvedenou v Objednávce nebo při registraci Uživatelského účtu.

2.  Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetí osoby do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při používání internetového obchodu používat žádné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a nesmí provádět žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila zasahovat do softwaru nebo jiných součástí tvořících internetový obchod nebo je neoprávněně používat a používat internetový obchod nebo jeho části či software způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem nebo určením.

3.  Jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou vymahatelná nezávisle na sobě a neplatnost některého z nich nemá vliv na platnost ostatních ustanovení, s výjimkou případů, kdy je vzhledem k významu povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového neplatného ustanovení zřejmé, že dané ustanovení nelze oddělit od ostatních dotčených ustanovení. V případě, že je některé z výše uvedených ustanovení neplatné a neplatnost je způsobena jakoukoli jeho částí, použije se dané ustanovení, jako by byla daná část vypuštěna. Pokud však takový postup není možný, strany se zavazují zajistit, že budou podniknuty všechny nezbytné kroky k dohodě o ustanovení s podobným účinkem, které nahradí neplatné ustanovení v souladu s platnými právními předpisy. V případě neúčinnosti některého ustanovení těchto VOP zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena.

4. Tyto Všeobecné podmínky, Smlouva a vztahy vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související se řídí obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

5.  Aniž je dotčeno jakékoli ustanovení těchto VOP, strany se dohodly, že použití jakéhokoli ustanovení jakéhokoli právního předpisu Slovenské republiky, které není kogentní, je výslovně vyloučeno v rozsahu, v jakém by jeho použití mohlo změnit (zcela nebo zčásti) význam nebo obsah jakéhokoli ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele podle obecně platných právních předpisů.

6.  Veškeré spory vzniklé z VOP nebo kupní smlouvy nebo v souvislosti s nimi budou řešeny především dohodou a vzájemným jednáním za účelem dosažení dohody o případných sporech. Taková jednání musí být vedena v dobré víře a s ohledem na zachování účelu, který tyto VOP sledují. V případě, že takové dohody nelze dosáhnout, jsou k řešení sporů příslušné obecné soudy Slovenské republiky.

7.  Kupující před odesláním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami, že rozumí jejich obsahu a bez výhrad s nimi souhlasí.

8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.6.2023 na .

Čo hľadáte?