Přečtěte si prosím následující informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. Údaje sestavené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. června 2016 o ochraně osobních údajů. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“). Při zpracování vašich osobních údajů jste v pozici subjektu údajů.

 1. Identifikace provozovatele

Společnost esports supplements, s. r. o., se sídlem Plánky 2632/38, 840 02 Bratislava, IČO: 55 450 237, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 169619/B. Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

 • E-mail: info@esupps.sk
 • Telefonní číslo: +421 944 120 780

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů, obraťte se na správce prostřednictvím výše uvedeného e-mailu. Svá práva můžete uplatnit také písemně doručením na adresu sídla správce.

 • Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, například když vyplníte kontaktní formulář na webových stránkách provozovatele, když si zaregistrujete uživatelský účet nebo když uzavřete smlouvu.

 • Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a jaký je právní základ pro jejich zpracování?
 1. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • pro účely registrace vašeho uživatelského účtu na našich webových stránkách.

V tomto případě je zpracování nezbytné k provedení předsmluvních opatření na vaši žádost (předsmluvní vztahy).

 • za účelem realizace stávajících smluvních vztahů sezákazníky , tj. za účelem poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené s vámi jako zákazníkem, včetně evidence stávajících smluvních vztahů (smluv, objednávek) se zákazníky.

Tento účel zahrnuje činnosti související s plněním závazků provozovatele ze smlouvy, kterou jsme s vámi jako s naším zákazníkem uzavřeli, a také administrativní úkony související s uzavřenou smlouvou, např.. sledování dohodnutých termínů. Zároveň v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování našich služeb evidujeme stávající smlouvy se zákazníky.

V tomto případě je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

 • Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • za účelem zajištění bezpečnosti sítě a informací

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v elektronické podobě v informačních systémech správce je v tomto případě oprávněný zájem správce na zamezení neoprávněného přístupu do sítí elektronických komunikací, zamezení poškození počítačových a elektronických komunikačních systémů a ochrana údajů obsažených v IT technologiích a systémech správce.

 • pro účely vedení agendy související s probíhajícími spory a exekucemi a agendy vymáhání pohledávek a jiných nároků provozovatele v soudním, mimosoudním, exekučním nebo konkurzním řízení, včetně právního zastoupení v těchto řízeních

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za tímto účelem, je právním základem pro zpracování oprávněný zájem správce, a to uplatnění nebo obhajoba právních nároků správce, předcházení škodám a zajištění plnění pohledávek a jiných právních nároků správce. V rámci tohoto účelu může správce poskytnout osobní údaje advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a dalších fyzických osob v rozsahu nezbytném pro účely výkonu advokacie.

 • pro účely právního zastoupení (mimo řízení).

Pokud za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje, jedná se o využití právních služeb advokátů v podobě připomínkování smluv a jejich dodatků (včetně příloh) uzavřených se subjekty údajů nebo účasti na schůzkách a jiné komunikaci se subjekty údajů. V rámci tohoto účelu správce poskytuje osobní údaje advokátovi, který zpracovává osobní údaje klientů a dalších fyzických osob v rozsahu nezbytném pro účely výkonu advokacie v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. 586/2003 Sb. o advokacii a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění a GDPR.

V tomto případě poskytujeme vaše osobní údaje advokátovi na základě našeho oprávněného zájmu: platně uzavírat smluvní vztahy při dodržení zákonných požadavků uzavřených smluv a předcházet případným škodám využitím profesionálních právních služeb.

Pokud jste již naším zákazníkem, budeme vám zasílat e-mailové zprávy s prezentací našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány na základě právního základu oprávněného zájmu správce, aby mohl zákazníkům předkládat novinky v oblasti námi poskytovaných produktů a služeb. E-mailové zprávy vám budou zasílány v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb. o reklamě a zákon č. 351/2011 Sb. o elektronické komunikaci.

Jako subjekt údajů máte v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nesmí být osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 • pro účely obchodní komunikace se zákazníky a dodavateli.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce. Tímto oprávněným zájmem správce je nutnost komunikovat se zákazníky a dodavateli při provádění obchodních činností správce.

 • pro účely uzavírání smluv

Máme oprávněný zájem na zpracování kontaktních osobních údajů osoby oprávněné jednat jménem smluvního partnera (zákazníka) a kontaktních osobních údajů zaměstnance smluvního partnera, které jsou uvedeny ve smlouvách, které uzavíráme v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu (nebo v návrzích těchto smluv).

Údaje těchto subjektů údajů zpracováváme pro tyto účely na základě oprávněného zájmu správce, abychom zajistili platné uzavření smluv a jejich účinné plnění.

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování jeho osobních údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech nebo podle čl. 6 odst. 1 lit. (f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce), včetně námitky proti profilování na základě těchto zájmů, za podmínek stanovených v čl. 21 GDPR. V takovém případě správce nesmí osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo nad určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků.

 • Zpracování osobních údajů v souladu s právní povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • pro účely vedení účetnictví, zpracování účetních a daňových dokladů, fakturace a pokladny.

Zpracování pro tento účel je nezbytné pro plnění právních povinností správce, zejména podle zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví, zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů.

 • pro účely plnění povinností v oblasti ochrany spotřebitele

Zpracování pro tento účel je nezbytné pro plnění právních povinností správce, zejména podle zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souvislosti s vyřizováním stížností.

 • za účelem řešení práv subjektů údajů.

Vaše osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány na následujícím právním základě: zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce podle právních předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR), které má správce v souvislosti s výkonem práv subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR.

 • pro účely správné identifikace sporné strany/dlužníka v návrhu na výkon rozhodnutí.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje za tímto účelem, činíme tak proto, že je naší zákonnou povinností řádně identifikovat (ztotožnit) osobu dlužníka v návrhu na výkon rozhodnutí (zejména občanský soudní řád, exekuční řád), jakož i řádně identifikovat osobu žalobce nebo žalovaného v soudním řízení (zejména občanský soudní řád, občanský soudní řád, správní řád).

 • pro účely evidence a vyřizování stížností subjektů údajů v souvislosti s oznamováním protispolečenské činnosti.

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje na základě toho, že je to nezbytné pro plnění naší právní povinnosti podle zákona č. 307/2014 Sb. o některých opatřeních souvisejících s oznamováním protispolečenské činnosti, v případě, že byla provozovateli podána stížnost podle ustanovení tohoto zákona.

 • pro účely kontrol prováděných orgány veřejné správy.

Podle ustanovení zvláštních právních předpisů můžeme být povinni poskytnout vaše osobní údaje orgánům veřejné moci v rámci jejich kontrolní činnosti.

Rádi bychom vás informovali, že subjekt údajů je povinen poskytnout své osobní údaje, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

 • Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 • pro účely přímého marketingu

S vaším souhlasem vás budeme kontaktovat, abychom vám nabídli naše služby, i když ještě nejste zákazníkem. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej udělit vyplněním své e-mailové adresy na našich webových stránkách v sekci newsletter. Bohužel vás v tomto ohledu nemůžeme kontaktovat bez vašeho souhlasu.

Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz v e-mailové zprávě nebo zasláním e-mailu na adresu info@esupps.sk nebo doručením písemného oznámení na adresu sídla provozovatele. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 • Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů s vaším souhlasem (čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR)
 • v souvislosti s plněním našich smluvních závazků.

Osobní údaje zvláštní kategorie se nezpracovávají.

 • Příjemci osobních údajů

V souvislosti s plněním zákonných povinností správce jsou resp. příjemci vašich osobních údajů mohou být subjekty určené zákonem, zejména finanční úřady, orgány státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru, soudy a orgány činné v trestním řízení.

V závislosti na účelu zpracování a konkrétních okolnostech mohou být příjemci vašich osobních údajů také další osoby (v postavení zpracovatele nebo nezávislého správce), zejména:

 • Obhájce,
 • soudní vykonavatel,
 • odpovědnou osobou ve smyslu GDPR,
 • poskytovatel poštovních a kurýrních služeb,

– externí poskytovatele služeb pro marketingové aktivity,

– společnost zajišťující externí podporu a provoz webových stránek,

– externí dodavatele programátorských, systémových a implementačních prací,

– dodavatelé služeb instalace, integrace, migrace, konfigurace, přizpůsobení, vývoje na zakázku, reportování a školení softwarových produktů,

– společnost provádějící certifikační audit integrovaného systému řízení, konkrétně systému řízení kvality a systému řízení bezpečnosti informací,

– společnost poskytující návrh, vývoj, implementaci a další související služby v oblasti informačních systémů a softwaru,

– externí poskytovatel služeb provozu SW aplikací v cloudu,

– společnost poskytující služby spojené s připojením telekomunikačních linek,

– společnost poskytující telekomunikační služby,

– společnost poskytující služby elektronických komunikací,

– společnost, která je externím dodavatelem účetních služeb,

– společnost poskytující auditorské služby,

– společnost poskytující archivační služby,

– dodavatele systému prevence ztráty dat,

– externí bezpečnostní služba,

V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů jako zvláštní kategorie příjemců osobních údajů, zajišťujeme, aby dodržovali platné právní předpisy a podmínky sjednané ve smlouvě o zpracování osobních údajů, aby byli vázáni mlčenlivostí a aby chránili vaše údaje v souladu s požadavky GDPR.

 • Budou vaše osobní údaje zveřejněny mimo Evropskou unii?

K předávání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci nedochází.

 • Budou vaše osobní údaje použity pro automatizované individuální rozhodování?

Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování.

 • Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie, které nám pomáhají poskytovat vám lepší služby. Jedná se o malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače nebo zařízení návštěvníka při návštěvě webové stránky. Soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a zapamatovat si určité informace o vašich relacích během připojení. Další informace o souborech cookie jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

 • Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rámci plnění právních povinností správce a právní předpis stanoví dobu uchovávání, budeme osobní údaje a související dokumentaci uchovávat po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení účetnictví a správy daní se uchovávají po dobu 10 let.

Osobní údaje v evidenci odchozí a příchozí pošty uchováváme po dobu až 5 let.

Vaše osobní údaje shromážděné v rámci předsmluvních vztahů uchováváme po dobu jednoho roku.

Osobní údaje zpracovávané na právním základě nezbytnosti zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu až do vypořádání vzájemných práv a povinností z něj vyplývajících, maximálně však po dobu 10 let. Po stejnou dobu uchováváme také osobní údaje subjektu údajů – osoby oprávněné jednat jménem smluvního partnera (zákazníka) nebo zaměstnance smluvního partnera, které jsou uvedeny ve smlouvách.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely zpracování práv subjektů údajů budeme uchovávat po dobu 5 let od data zpracování žádosti, nejméně však do pravomocného skončení správního řízení zahájeného subjektem údajů v souvislosti s tímto účelem.

Osobní údaje zpracovávané za účelem vedení agendy související s probíhajícími spory a exekucemi a agendy vymáhání pohledávek a jiných nároků správce v soudním, mimosoudním, exekučním nebo konkurzním řízení budou uchovávány po dobu trvání zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt, případně do doby uspokojení právního nároku vymáhaného v příslušném soudním, mimosoudním, exekučním nebo konkurzním řízení. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem právního zastupování (mimo soudní řízení), uchováváme tyto údaje po dobu 5 let.

Osobní údaje zpracovávané za účelem zajištění bezpečnosti sítě a bezpečnosti informací se uchovávají po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu budou uchovávány po dobu 5 let (nebo dokud nevznesete námitku proti zpracování).

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu uchováváme po dobu maximálně 5 let (nebo do jeho odvolání).

 • Jaká práva máte jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?
 • Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR:

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a informacím v souladu s článkem 15 GDPR. Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou osobní údaje poskytnuty v písemné papírové podobě, pokud jste nepožádali o jinou formu. Pokud jste o tyto informace požádali elektronickou cestou, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

 • Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR:

Přijali jsme a čas od času aktualizujeme přiměřená opatření, abychom zajistili, že informace, které o vás uchováváme, jsou přesné, úplné a aktuální. Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, neváhejte nás požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo doplnění. Vaší žádosti o opravu nebo doplnění osobních údajů jsme povinni vyhovět bez zbytečného odkladu.

 • Právo na výmaz (právo být „zapomenut“) podle čl. 17 GDPR:

Máte právo nás požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud se vyskytne některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR. Můžete tak učinit například tehdy, pokud osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, již nejsou nezbytné pro splnění původního účelu zpracování. Vaše právo posoudíme s ohledem na všechny relevantní okolnosti. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné například pro splnění naší právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR:

Pokud některý z případů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR , máte právo nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje. Například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být nepřesné, nebo pokud se domníváte, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme používat. Pokud bylo zpracování omezeno v souladu s čl. 18 odst. 1 GDPR, budou tyto osobní údaje zpracovávány s výjimkou uložení: (a) pouze s vaším souhlasem, nebo (b) k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo (c) k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo (d) z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR:

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo nás požádat o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, jiné třetí straně podle vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme od vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

 • Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR:

Ve zvláštních případech máte právo vznést námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů (tj. podle čl. 6 odst. 1 lit. (f) GDPR), včetně námitky proti profilování na základě těchto zájmů. Pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování a vy vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Můžete také vznést námitku proti zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 lit. e) GDPR (plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nesmí být pro tyto účely zpracovávány.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány nesprávně nebo nezákonně, můžete kdykoli podat stížnost nebo podnět týkající se zpracování vašich osobních údajů dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. V případě elektronického podání musí splňovat požadavky § 19 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád).

Čo hľadáte?